FORGOT YOUR DETAILS?

אבטחת איכות

מדיניות האיכות ויעדי החברה

1. חברת פרופאל בע"מ רואה באיכות מוצריה מרכיב חיוני ומכריע לצורך הגברת כושר התחרות.

2. איכות מוצריה ושירותיה הינם גורם בעל השפעה מכרעת על הצלחתה העסקית ושגשוגה של החברה.

3.  כוונתו ומטרתו של קובץ נהלי האיכות של החברה הוא למסד מערכת איכות, אשר נועדה לקיים רמת איכות גבוהה, בהתאם לדרישות תקן ISO 9001 מבוססות על חשיבה של סיכונים והזדמנויות, דרישות הלקוח ודרישות התחיקתיות בתכנון וייצור פרופילי אלומיניום.
4. שני גורמים מרכזיים מהווים תנאי להצלחתה של פרופאל בע”מ הגורם הראשון הינו הלקוח, אשר שביעות רצונו לאורך זמן הינה תנאי הכרחי להצלחת החברה. הגורם השני הוא עובדי החברה, שהם הנכס החשוב ביותר שלה. מעורבותם ויכולתם של העובדים להתאים את עצמם לתנאים ולצרכים המשתנים, מהווים תנאי להצלחת החברה בהשגת מטרותיה בכלל ולהצלחת מטרות האיכות בפרט.

מטרות איכות:
א. פרופאל בע”מ תקנה ביטחון ללקוחותיה ביכולתה לספק מוצרים ברמת איכות רצויה באופן עקבי.
ב. פרופאל בע”מ תישאף למוצרים באיכות אשר תספק את הדרישות המוגדרות של לקוחותיה ואשר תגרום לשביעות רצונם המלאה לטווח ארוך.
• היעדים המדידים יקבעו וימדדו בסקרי ההנהלה.
• מפעלינו מחזיק בתווי תקן של מכון התקנים, 9001 ISO מהדורה 2015, מייצר בהתאם לתקן האירופאי EN12020 והאמריקאי ASTM221 להלן :

מערכת ניהול איכות - ISO 9001:2015 (מס היתר 98805) לתכנון ייצור עיבוד ושיווק פרופילי אלומיניום בתוקף עד ה- 15 במאי 2024

היתר סימון בתו תקן (מס' 37579 ) 4402 חלק 2 עבור פרופילים מוגמרים ת"י 4402 חלק 2 בתוקף עד סוף 2024

היתר סימון בתו תקן (מס' 53229 ) 4402 חלק 1.1 עבור פרופילים מושחלים מדויקים (מסגסוגות 6060 ו 6030( ת"י 4402 חלק 1.1 בתוקף עד סוף 2024

מצרכים אל מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4402 חלק 2 מהדורה אוגוסט 2007 ג"ת 2,1 בתוקף עד סוף 2024

Produced in conformity by Israel Standard No. 4402 Part 2 Edition August 2007 Amendment 1, 2

License (No 53229) for Commodity Marketing Israel Standard 4402 Part 1.1 Date of Expiration : 31 Dec 2023

ISO9001:2015

License for commodity marketing (No 37579) Israel Standard 4402 Part 2 Date of Expiration : 31 Dec 2023

דילוג לתוכן