FORGOT YOUR DETAILS?

אבטחת איכות

מדיניות האיכות ויעדי החברה

1. חברת פרופאל בע"מ רואה באיכות מוצריה מרכיב חיוני ומכריע לצורך הגברת כושר התחרות.

2. איכות מוצריה ושירותיה הינם גורם בעל השפעה מכרעת על הצלחתה העסקית ושגשוגה של החברה.

3.  כוונתו ומטרתו של קובץ נהלי האיכות של החברה הוא למסד מערכת איכות, אשר נועדה לקיים רמת איכות גבוהה, בהתאם לדרישות תקן ISO 9001 מבוססות על חשיבה של סיכונים והזדמנויות, דרישות הלקוח ודרישות התחיקתיות בתכנון וייצור פרופילי אלומיניום.
4. שני גורמים מרכזיים מהווים תנאי להצלחתה של פרופאל בע”מ הגורם הראשון הינו הלקוח, אשר שביעות רצונו לאורך זמן הינה תנאי הכרחי להצלחת החברה. הגורם השני הוא עובדי החברה, שהם הנכס החשוב ביותר שלה. מעורבותם ויכולתם של העובדים להתאים את עצמם לתנאים ולצרכים המשתנים, מהווים תנאי להצלחת החברה בהשגת מטרותיה בכלל ולהצלחת מטרות האיכות בפרט.

מטרות איכות:
א. פרופאל בע”מ תקנה ביטחון ללקוחותיה ביכולתה לספק מוצרים ברמת איכות רצויה באופן עקבי.
ב. פרופאל בע”מ תישאף למוצרים באיכות אשר תספק את הדרישות המוגדרות של לקוחותיה ואשר תגרום לשביעות רצונם המלאה לטווח ארוך.
• היעדים המדידים יקבעו וימדדו בסקרי ההנהלה.
• מפעלינו מחזיק בתווי תקן של מכון התקנים, 9001 ISO מהדורה 2015, מייצר בהתאם לתקן האירופאי EN12020 והאמריקאי ASTM221 להלן :

מערכת ניהול איכות - ISO 9001:2015 (מס היתר 98805) לתכנון ייצור עיבוד ושיווק פרופילי אלומיניום בתוקף עד ה- 1 פברואר 2027

היתר סימון בתו תקן (מס' 37579 ) 4402 חלק 2 עבור פרופילים מוגמרים - צבע/ אנודייז . "י 4402 חלק 2 בתוקף עד סוף 2024

היתר סימון בתו תקן (מס' 53229 ) 4402 חלק 1.1 עבור פרופילים מושחלים מדויקים ת"י 4402 חלק 1.1 בתוקף עד סוף 2024

ISO 9001:2015 This Certificate is Applicable to Designing producing, Machining and marketing of aluminium profiles.

דילוג לתוכן